REV Статус


В Камарата на професионалните оценители има постоянно действащ орган - REV комитет, който осъществява REV сертификация и е в състав:
 • Виктор Генев, MRICS, REV - Председател
 • Ценка Божилова, MRICS, REV
 • Маню Моравенов, MRICS
 • Калоян Стефанов, REV
 • Татяна Виналиева, REV
 • Върбан Маринов, REV
 • Весела Семова - Секретар

От момента на получаване на права за сертифициране с REV статус, броят на сертификатите, присъдени от Камарата на професионалните оценители, е както следва:
 • Сесия май 2018 г. - 10 бр.
 • Сесия ноември 2018 г. - 3 бр.
 • Сесия май 2019 г. - 9 бр.
 • Сесия ноември 2019 г. - 10 бр.
 • Сесия май 2020 г. - 8 бр.
 • Сесия ноември 2020 г. - 1 бр.
 • Сесия май 2021 г. - 2 бр.
 • Сесия ноември 2021 г. - 0 бр.
 • Сесия май 2022 г. - 2 бр.
 • Сесия ноември 2023 г. - 0 бр.
 • Сесия май 2024 г. - 6 бр.
Предстояща сесия ноември 2024 г.


GDPR декларация

REV Оценители

За личен контакт с оценители от списъка, моля свържете се с администрацията на КПО.

Вижте списък

Обучения за продължаващо професионално развитие /ППР/

Камарата на професионалните оценители разработва годишна Програма за обучения за продължаващо професионално развитие, отворенa за посещение на всички желаещи. Програмата дава възможност на оценителите да изпълнят ангажиментите си относно 20 часа непрекъснато професионално обучение в рамките на всяка календарна година. 

Камарата на професионалните оценители провежда системна политика за повишаване на професионалната квалификация на оценителите в България чрез различни семинари, конференции, дискусионни клубове и други. Нашите квалификационни мероприятия са отворени за всички желаещи, както от оценителското съсловие, така и за потребителите и ползвателите на нашите оценки - банки и други финансови институции, държавни контролни органи и други. Обучителните програми покриват теми за всички сектори на пазара на недвижими имоти, оценки на недвижим имоти, машини и съоръжения, търговски предприятия, методи на оценяване, международни и RICS стандарти и много други, както и конкретни казуси от местната и международната практика.

През месец януари 2019 г. в рамките на КПО беше учреден REV клуб, който провежда редовни срещи и дискусии на актуални теми от областта на оценяването. Модератори в дискусиите са водещи специалисти от различни сфери: недвижими имоти, право, оценители с REV статус, изпълняващи програмата си за ППР.

През обучителните мероприятия на КПО в периода 2017 г. - 2024 г. са преминали 800 участника, а за лектори са привлечени изявени международни и български специалисти.

С цел получаване на достъпна и актуална информация за икономическите тенденции в страната и чужбина, КПО издава седмичен информационен бюлетин.