Международна дейност

Камарата на професионалните оценители в България е единствената българска организация, член на IVSC. През 2017 г. и 2020 г. на база на подписано споразумение с IVSC и с напълно доброволния труд на членовете, Камарата организира преводите и издаде на български език Международните оценителски стандарти.

От април 2017 г. Камарата е член на TEGoVA. Това членство отвори възможността за получаване на права за присъждане на REV статус на нашите членове
КПО поддържа активни контакти със сродни професионални организации:
КПО организира съвместно с RICS международни оценителски конференции в България.
Други важни връзки: