article-image
ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „КАМАРА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ“

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „КАМАРА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ“

Управителният Съвет на Сдружение „Камара на професионалните оценители“ на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 27, ал.7  от Устава на Сдружението, свиква редовно Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 15.09.2023 година от от 16.00 часа в гр. София,  Полиграфия Офис Център – Конферентен център, бул. „Цариградско шосе“ № 47А,  при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.           Приемане на доклада на УС за дейността на Сдружението през 2022г.

Проект на решение: ОС приема доклада на УС за дейността на Сдружението през 2022г.

2.           Приемане на Годишния финансов отчет на Сдружението за 2022 година.

Проект на решение: ОС приема Годишния финансов отчет на Сдружението за 2022 година.

3.           Освобождаване от отговорност на членовете на УС на Сдружението за дейността им през 2022г.

Проект на решение: ОС освобождава от отговорност членовете на УС на Сдружението за дейността им през 2022г.

4. Приемане на бюджета на Сдружението за 2023г.

Проект на решение: ОС приема бюджета на Сдружението за 2023г., предложен от УС.

5. Избор на нов състав Управителен съвет на Сдружението поради изтичане мандата на УС.

6. Избор на нов състав Контролен съвет на Сдружението.

7. Избор на нов състав Комисия по професионалната етика на Сдружението.

8.  Други.

При липса на кворум, на основания чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл.28, ал.1 от Устава, Общото събрание ще се проведе един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове на сдружението. Писмените материали, свързани с дневния ред са на разположение на членовете на Общото събрание в офиса на Сдружението по адреса на управление.

 

Председател на УС:

Ценка Димитрова Божилова