article-image
Общо събрание на КПО

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „КАМАРА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ“

Управителният Съвет на Сдружение „Камара на професионалните оценители“ на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 27, ал.7  от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 26.06.2020 година от 16.00 часа в гр. София, Хотел Новотел София, бул. „Цариградско шосе“ № 115,  при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Приемане на доклада на УС за дейността на Сдружението през 2019г.

Проект на решение: ОС приема доклада на УС за дейността на Сдружението през 2019г.

2. Приемане на Годишния финансов отчет на Сдружението за 2019 година.

Проект на решение: ОС приема Годишния финансов отчет на Сдружението за 2019 година

3. Освобождаване от отговорност на членовете на УС на Сдружението за дейността им през 2019г.

Проект на решение: ОС освобождава от отговорност членовете на УС на Сдружението за дейността им през 2019г.

4. Други

При липса на кворум, на основания чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл.28, ал.1 от Устава, Общото събрание ще се проведе един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове на сдружението.

Писмените материали, свързани с дневния ред са на разположение на членовете на Общото събрание в офиса на Сдружението по адреса на управление.

Председател на УС:

Ценка Димитрова Божилова