event-image
General meeting

ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „КАМАРА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ“

Управителният Съвет на Сдружение „Камара на професионалните оценители“ на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 27, ал.7  от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 26.06.2020 година от 16.00 часа в гр. София, Хотел Новотел София, бул. „Цариградско шосе“ № 115,  при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Приемане на доклада на УС за дейността на Сдружението през 2019г.

Проект на решение: ОС приема доклада на УС за дейността на Сдружението през 2019г.

2. Приемане на Годишния финансов отчет на Сдружението за 2019 година.

Проект на решение: ОС приема Годишния финансов отчет на Сдружението за 2019 година

3. Освобождаване от отговорност на членовете на УС на Сдружението за дейността им през 2019г.

Проект на решение: ОС освобождава от отговорност членовете на УС на Сдружението за дейността им през 2019г.

4. Други

При липса на кворум, на основания чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл.28, ал.1 от Устава, Общото събрание ще се проведе един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове на сдружението.

Писмените материали, свързани с дневния ред са на разположение на членовете на Общото събрание в офиса на Сдружението по адреса на управление.

Председател на УС:

Ценка Димитрова Божилова
Past event