Членство и критерии

Членове на Камарата са юридически и физически лица, които упражняват оценителската професия и отговарят на поне едно от следните условия:

  • имат най-малко 5-годишна дейност като оценители;
  • значителна част от годишните им приходи през последните 3 години са формирани от упражняване на оценителска дейност;

Кандидатите за членове на Камарата трябва да представят две препоръки за членство от настоящи членове на Камарата на професионалните оценители.

Основателите на Камарата на професионалните оценители са нейни членове по право.

Българските юридически лица, както и чуждестранните физически и юридически лица, могат да бъдат членове на Камарата на професионалните оценители (КПО), ако отговарят на горните условията.

Устав КПО