article-image
Свикване на Общо събрание на 3.06.2021 г.

ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „КАМАРА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ“

Управителният Съвет на Сдружение „Камара на професионалните оценители“ на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 27, ал.7  от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 03.06.2021 година от от 16.00 часа в гр. София,  Полиграфия Офис Център – Конферентен център, бул. „Цариградско шосе“ № 47А,  при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1.    Приемане на доклада на УС за дейността на Сдружението през 2020г.
Проект на решение: ОС приема доклада на УС за дейността на Сдружението през 2020г.
2.    Приемане на Годишния финансов отчет на Сдружението за 2020 година.
Проект на решение: ОС приема Годишния финансов отчет на Сдружението за 2020 година
3.    Освобождаване от отговорност на членовете на УС на Сдружението за дейността им през 2020г.
Проект на решение: ОС освобождава от отговорност членовете на УС на Сдружението за дейността им през 2020г.
4.    Промени в Устава на Сдружението
Проект за решение:
•    В чл.27, ал.2 думите „нотариално заверено пълномощно“ се заменят с „писмено пълномощно“.
•    Създава се нова ал.8 на чл.27: „Когато поради изключителни обстоятелства като обявено извънредно положение в страната,  извънредна епидемична обстановка или друга подобна ситуация Общото събрание не може да се проведе чрез непосредствено физическо присъствие, то същото може да бъде проведено чрез платформа за видеоконферентна връзка, която е в състояние да осигури идентификация на участниците и участието им в работата на събранието. В този случай в поканата за свикване на събранието се посочва като място на провеждане на събранието електронния адрес на платформата.“
5. Избор на управителни органи на сдружението – Председател, членове на управителния съвет и на контролния съвет.
Проект на решение: На основание чл.29, ал.1,т.3 от Устава на сдружението поради изтичане мандата на управителните органи Общото събрание на сдружението избира председател, членовете на управителния съвет и на контролния съвет.
6. Други
При липса на кворум, на основания чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл.28, ал.1 от Устава, Общото събрание ще се проведе един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове на сдружението. Писмените материали, свързани с дневния ред са на разположение на членовете на Общото събрание в офиса на Сдружението по адреса на управление.

Покана