article-image
Стартират Европейските стандарти за оценяване (EСО) 2020 г.

Интервю с Кшищоф Гжешик, председател на TEGOVA, и Майкъл Райнберг, председател на Съвета по европейските стандарти за оценяване

 

Въпрос: Вие издадохте тези стандарти по време на осеммесечнияпериод на рязък икономически спад, предизвикан от пандемията. Какво влияниеоказа този факт?

 
 

КГ:Този факт не оказа толкова голямо влияние върху изготвянето на стандартите, колкото фокусът и интересът на читателите,защото нашата професия и стандартите, на които тя се основава, никога не са били по-важни, отколкото когатоикономиката и недвижимите имоти са в свободен спад. Изчезна фалшивата сигурностпо отношение на стойността. Изчезна вярата в алгоритмите, обработващи остарелиданни. Силно разклатена е увереността на толкова много хора, че те биха могли самида преценят пазара. По време на криза оценителите са сами, като разчитат на своя опит, интуиция и задълбочено познаване наместния пазар, за да определят стойността му.

 

Въпрос: Съществува силното усещане, че кризата е двупосочна: свързана с вируса и с климата, като някои дориправят връзка между тях. Оказа ли някакво значително влияние затоплянетона климата върху вашите стандарти?

 

 

КГ:Да, защото ЕСО се разработват в зависимост от правния ред на ЕС и 2020 г. беше годината, в която Съюзът сипостави за цел постигане на въглеродна неутралност до 2050 г. и намаляване с 55% на емисиите напарникови газове до 2030 г. Фактът, че на сградите се падат36 % от емисиите на парниковигазове в ЕС, доведе до разработването по искане на ЕС на дългосрочни националнистратегии за обновяване, някои от които включват законови задължения за обновяванетона сградите за постигане на по-високо равнище на енергийна ефективност доопределена дата или определенаинфлексна точка (напр.отдаване под наем, продажба), което създава неизбежни значителни разходи, коитооказват въздействие върху стойността.

 

 

Съответно ЕСО 2020 г. издигатоценката на енергийната ефективност до равнището на стандарт и съветватоценителите да включат тези ясни регулаторни разходи при определяне напазарната стойност. Това е само началото на сложен процес на оценяване, но езначителна промяна за една задължително консервативна професия. Наш дълг е дане политизираме процеса на определяне на стойността, но ако след три години енергийната оценка навашата сграда буквално я изтегли от пазара, това означа, че имате проблем соценката.

 

 

Въпрос: Много хора, дори и в сектора на недвижимите имоти, не винагиразбират смисъла на оценяването или как оценителите стигат до своите заключения.Новите стандарти занимават ли се с този въпрос?

 

МР: Тозивъпрос беше застъпен в процеса на четиригодишната работа с основна цел да сеосигурят стандарти, които са релевантни и лесно разбираеми за оценителите,клиентите и публичните власти. Всички раздели бяха преразгледани в тазисветлина и всички нови аспекти преминаха през този филтър, включително:

 •   По-голяма яснота относно ключовото понятие за пазарна стойност, като се компенсират недостатъците, които се появяват в различните езикови версии на правото на ЕС;

•   Общ европейски доклад за оценка на жилищните имоти;

•   Нови насоки и информационни документи по теми, представляващи реален интерес за практикуващите оценители;

•   Изясняване на ролята на усъвършенстваните статистически модели в съответствие с новите насоки на Европейския банков орган;

•   Цялостен подход към методологията на оценяване, включително подробно описание на ключови понятия като подход на базата на доходите и амортизирана възстановителна стойност;

•   Уникално, историческо изложение на законодателството на ЕС и оценката на недвижимите имоти, което дава възможност на практикуващите оценители да разберат каква част от регулаторната среда за недвижимите имоти се основава на правото на ЕС – информация, която е също толкова ценна за европейските и националните надзорни органи, създателите на политики и академичните среди.