article-image
Позиция на КПО по отношение на осигуряване на непрекъсваемост на оценителската дейност в условията на влошаваща се ситуация в резултат от COVID-19

Камарата на професионалните оценители изразява своята загриженост във връзка с повишеното разпространението на COVID-19 в страната. В тази ситуация ние отново се обръщаме към всички колеги оценители и към нашите клиенти, като изразяваме своя апел да се върнем към препоръките, с които излязохме през месец март 2020 г.:

 

 1. В максимална степен да се използват техническите и информационни средства с оглед избягване на преките контакти с възложители и клиенти. За сигурен обмен на информация с възложители, които нямат готови решения да се използват сигурни облачни решения или FTP.
 2. Да се осигури непрекъснатост на оценителския процес без да се влиза в домовете на физическите лица и без физически контакт между оценител, възложител, клиент и трети лица;
 3. Да се осигури възможност на максимален брой служители за работа от вкъщи, като за това търсим разбирането на нашите клиенти и партньори;
 4. Да се предупредят възложителите и най-вече банките, с които членовете ни имат договори, че временно ангажимента за оглед при оценка на оценителите трябва да се счита за извършен при следните алтернативни условия:
  • Снимки (евентуално и видеоклипове) на оценявания обект да бъдат извършвани от неговия собственик/ползвател с включена функция за запис на датата и точния час на снимката. Снимковият материал трябва да дава ясна представа за състоянието на обекта, предмет на оценка. Препоръчваме при съгласие на собствениците/ползвателите да се извършват дистанционни огледи от оценители в реално време посредством видео връзка чрез наличните приложения на мобилен телефон и друга подходяща техника.   
  • Горното да се отнася и за външни огледи. Допуска се при необходимост и след съответните предпазни мерки да се извършва външен оглед и снимки от оценител при избягване на физически контакт и без ползване на обществен транспорт.
  • За осигуряване на сигурност на комуникацията препоръчваме снимковият и видео материал, които не се извършват от оценител да се изпращат на оценителя от проверен електронен адрес на възложителя, а когато той е  банка от банковия служител, възлагащ оценката.
  • Оценителските доклади да се изпращат само по електронни канали, а когато това е необходимо подписани с КЕП.
  • Съгласно приложимите стандарти за оценка, оценителски доклади изрично да посочват начина на извършване на оглед.

 

Призоваваме всички наши членове да използват само електронни форми за комуникация.