article-image
Какви са предизвикателствата пред оценителите на недвижими имоти?

Investor.bg

В края на октомври първите десет оценители в сферата на недвижимите имоти в България получиха сертификати с дезигнацията REV(Recognized European Valuer – признат европейски оценител), присъждана в България от Камарата на професионалните оценители.

Това е една от младите професии у нас, която се появява в началото на 90-те години на миналия век заедно с прехода към пазарна икономика. За сравнение, във Великобритания най-старата организация на оценителите, Royal Institution of Chartered Surveyors, тази година празнува своята 150-годишнина, казва Андрей Иванов, председател на Камарата на професионалните оценители (КПО) в България и управител на Deloitte Bulgaria.

„От една страна, съществен момент за развитието на професията има подготовката на оценителите и тяхното образование. Без да съм ненужно критичен към качеството на икономическото образование в страната и възможностите за професионално обучение в областта на оценяването, ще отбележа, че има още много път да се извърви в тази област, която е от много важно значение за бъдещето на професията“, казва Иванов.

Според него от съществено значение за напредъка в тази сфера е навлизането на повече специализирани, включително и международни, доставчици на професионално обучение в областта на оценяването. „Ние от КПО полагаме усилия за осигуряване на достъп на нашите професионалисти до лектори и експерти от Европа и региона и се надявам тази инициатива да се засили и в бъдеще. Със стартирането на REV сертификацията в България от тази година, смятам, че неизбежно професионалното обучение на оценителите в сферата на недвижимите имоти ще бъде съществено задълбочено в близките години“, допълва той.

Друг важен момент според него са стандартизацията и добрите практики. „До средата на 2018 г. в България се прилагат Международните стандарти за оценяване (МСО). С решение на Камарата на независимите оценители в България (КНОБ) от пролетта на 2018 г. се приемат нови Български стандарти за оценяване (БСО), които заместват и отменят МСО. Няма да изпадам в подробности за процеса на приемане на новите стандарти, който бе доста встрани от представите ни за прозрачност. Текущата версия на БСО е разработвана няколко месеца и е обсъждана десет дни. Този период е крайно недостатъчен“, казва Иванов.

Според него Българските стандарти за оценяване се нуждаят от подобрения и преработка. Необходима е и хармонизация на методологията при оценяването. Иванов смята, че етиката на оценителя също е от съществено значение за качеството на работата и развитието на професията в България.

Kрис Гржесик, председател на TEGoVA и изпълнителен директор на Polish Properties, смята, че вниманието към професията на оценителя в световен план се е засилило след рухването на Lehman Brothers през септември 2008 г. и последвалата световна финансова криза.

„По това време много коментатори и анализатори, сред които и представители на Европейската комисия, се изненадваха от факта как е възможно да няма хармония и консистентност на различните методи на оценяване, използвани от оценители, както в рамките на държавите от Европа, така и дори в границите на една страна. От този момент нататък оценителската професия бе призована да постави ред в собствената си къща“, отбелязва той.

TEGoVA постави този вътрешен ред с публикуването на подобрената версия на Европейските оценителски стандарти (EVS) и имплементирането на паневропейската оценителска квалификация REV – Recognized European Valuer – “признат европейски оценител. Kрис Гржесик допълни, че съвременният облик на европейската оценителска професия се е родил в резултат на кризата.

Банките и финансовите институции са най-големите потребители на услугите на оценителите в сферата на недвижимите имоти, но сред поръчителите са също правителствата, местните общински власти, съдилищата, одиторите и всички други участници на пазара на недвижими имоти.

„Европейските оценителски стандарти (EVS) включват набор от етични норми и професионални правила, които всеки сертифициран REV оценител трябва да следва. Те включват правила, които засягат избягването на конфликтите на интереси, конфиденциалността по отношение на клиентите, професионалните компетенции и почтеност в бизнес поведението“, отбелязва Гржесик.

Неговото послание е, че бизнес оценяването не е изключителен прерогатив на финансистите, а оценителите на недвижими имоти могат да бъдат също толкова компетентни в тази сфера“.

*TEGoVA e Европейската група на организации на оценителите от Европа. Към  момента в нея членуват 74 национални организации на оценители от 37 държави, представляващи повече  от 70 хил. оценители в Европa. Българските членове на TEGoVA са Камарата на независимите оценители в България (КНОБ) и Камарата на професионалните оценители (КПО).