Камара на професионалните оценители

Personal Members

Adriana Radeva

Andrey Filev

Atanas Traykov, REV

Bistra Boneva, MRICS, REV

Borislav Kalinov

Boyka Bontcheva

Emil Neshev

Eli Petrova, MRICS, REV

Garo Topakbashyan

Ivaylo Hristov, REV

Magdalina Karastoyanova

Mario Marinov

Miglena Nikolova, REV

Mihail Parvanov

Nikolay Naychov

Nikolay Stoichkov, REV

Svetla Ilieva

Svetla Mikova

Svetlana Kuleva

Stoil Hadjiivanov

Tanya Manolova, REV

Tatyana Vinalieva, REV

Tzenka Bojilova, MRICS, REV

Valentin Parvanov, REV

Vanina Vecina

Varban Marinov, REV

Victor Genev, CFA, REV

Vladimir Ignatov, REV

Zhivka Kondeva

Zlatan Enchev

Members entry