Новини КПО

КПО участва в международна конференция на NAVS /Асоциацията на оценителите в Сърбия/

На 13 април в Белград се проведе международна конференция за оценители с организатор – NAVS /National Association of Valuers in Serbia/. Акцент на събитието беше темата за Европейските стандарти за бизнес оценяване – в процес на изготвяне и аспектите, произтичащи от това. Над 100 участници се събраха в Белград, обединени от професионалните си интереси в сферата на оценяването. Сред основните гости и лектори на събитието беше и председателя на TEGoVA Крис Гжешик.

КПО беше представена със спикър в лекторския панел в лицето на Ценка Божилова, MRICS, REV – председател на КПО с темата за GDPR  и влиянието, което оказва върху процесите на оценяване в България. Още двама представители на КПО имаше на събитието в Белград – Бистра Бонева и Владимир Игнатов.

Презентациите може да видите тук

Serbia_04_2019
П О К А Н А

за

Редовно годишно общо събрание на сдружение “Камара на професионалните оценители”

Уважаеми членове,

Управителният съвет на Сдружение „Камара на професионалните оценители”, на основание чл. 19, ал. 4 и 6 от устава на сдружението и чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, свиква редовно годишно общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 25 март 2019 г. от 16.00 ч. в София, Хотел „Новотел“, зала „България“, при следния дневен ред:

 1.    Отчет на управителния съвет за дейността на Сдружението за 2018 г.

Проект за решение: Приема отчета на УС на КПО за 2018 г.

   2. Приемане на Годишния финансов отчети на сдружението за 2018 г.Проект за решение: Приема ГФО на КПО за 2018 г.

3.    Отчет на Контролния съвет и Комисията по професионална етика на КПО за 2018 г.

Проект за решение: Приема отчетите на КС и КПЕ на КПО за 2018 г.

4.    Освобождаване от отговорност на членовете на управителния съвет и на контролния съвет на КПО за финансовата 2018 г.

Проект за решение: освобождава от отговорност членовете на УС и КС за финансовата 2016 г.

5.    Избор на нови членове на Управителния съвет, Контролния съвет, Комисията по професионална етика и председател на Управителния съвет.

Проект за решение: избор на нови управителни органи

6.    Избор на нов Устав

Проект за решение: избор на нов Устав.

7. Обсъждане на текущи въпроси.

Проект за решения: не се предвиждат, съгласно чл. 29, ал. 3 от ЗЮЛНЦ.

Материалите за общото събрание са на разположение на членовете в адреса на управление на сдружението. Съгласно чл. 19, ал. 2 от Устава на КПО право да участват в Общото събрание имат всички членове на КПО, лично или чрез представител с нотариално заверено пълномощно. На основание чл. 20, ал. 1 от устава на сдружението и чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, при липса на кворум събранието ще се отложи с един час и ще се проведе на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.

Управителен съвет

Изпълнителен секретар

 25.02.2019 г., Гр. София

П О К А Н А

Редовно годишно общо събрание на сдружение “Камара на професионалните оценители”

Уважаеми членове,

Управителният съвет на Сдружение „Камара на професионалните оценители”, на основание чл. 19, ал. 4 и 6 от устава на сдружението и чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, свиква редовно годишно общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 09.11.2018 г. от 15 ч., бул. „Александър Стамболийски“ 103, ет. 6 при следния дневен ред:

1. Решение за преобразуване на КПО от сдружение в частна полза на  сдружение за извършване на общественополезна дейност.

Проект за решение: преобразуване на КПО в сдружение за извършване на общественополезна дейност.

2. Приемане на нов устав на сдружението.

Проект на решение: приема нов устав на сдружението съобразно предложения от управителния съвет проект.

3. Приемане на нови вътрешни правила и ред за извършване на общественополезна дейност от Сдружението.

Проект за решение: приема нови вътрешни правила и ред за извършване на общественополезна дейност от сдружението съобразно предложения от управителния съвет проект.

4. Приемане на нови вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Проект за решение: приема нови вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма съобразно предложения от управителния съвет проект.

5. Обсъждане на текущи въпроси.

Проект на решение: не се предвиждат, съгласно чл. 29, ал. 3 от ЗЮЛНЦ.

Материалите за общото събрание са на разположение на членовете в адреса на управление на Сдружението. Съгласно чл. 19, ал. 2 от Устава на КПО право да участват в Общото събрание имат всички членове на КПО, лично или чрез представител с нотариално заверено пълномощно. На основание чл. 20, ал. 1 от Устава на Сдружението във връзка с чл. 26 от ЗЮЛНЦ, при липса на кворум, събранието ще се отложи с един час и ще се проведе на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.

П О К А Н А

за

Редовно годишно общо събрание на сдружение “Камара на професионалните оценители”

 Уважаеми членове,

Управителният съвет на Сдружение „Камара на професионалните оценители”, на основание чл. 19, ал. 4 и 6 от устава на сдружението и чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, свиква редовно годишно общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 29 юни 2018 г. от 11.00 ч. в София, Офис Делойт България, бул. „Александър Стамболийски“ 103, ет. 6, при следния дневен ред:

 1. Отчет на управителния съвет за дейността на Сдружението за 2017 г.

Проект за решение: Приема отчета на УС на КПО за 2017 г.

2.   Приемане на Годишния финансов отчети на сдружението за 2017 г.

Проект за решение: Приема ГФО на КПО за 2017 г.

3.   Отчет на Контролния съвет и Комисията по професионална етика на КПО за 2017 г.

Проект за решение: Приема отчетите на КС и КПЕ на КПО за 2017 г.

4.   Освобождаване от отговорност на членовете на управителния съвет и на контролния съвет на КПО за финансовата 2017 г.

Проект за решение: Освобождава от отговорност членовете на УС и КС за финансовата 2017 г.

5.   Приемане на правила за разпределение на гласовете на физическите и юридическите членове в Общото събрание.

Проект за решение: Приема Вътрешни правила за разпределение на гласовете на физическите и юридическите членове в Общото събрание.

6.   Обсъждане на текущи въпроси.

Председател на Управителния съвет, Андрей ИВАНОВ

29.05.2018 г.

П О К А Н А

за

Редовно годишно общо събрание на сдружение “Камара на професионалните оценители”

 

Уважаеми членове,

Управителният съвет на Сдружение „Камара на професионалните оценители”, на основание чл. 19, ал. 4 и 6 от устава на сдружението и чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, свиква редовно годишно общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 30 май 2017 г. от 17.00 ч. в София, Хотел „Новотел“, зала „България“, при следния дневен ред:

 1.    Отчет на управителния съвет за дейността на Сдружението за 2016 г.

Проект за решение: Приема отчета на УС на КПО за 2016 г.

2.    Приемане на Годишния финансов отчети на сдружението за 2016 г.

Проект за решение: Приема ГФО на КПО за 2016 г.

3.    Отчет на Контролния съвет и Комисията по професионална етика на КПО за 2016 г.

Проект за решение: Приема отчетите на КС и КПЕ на КПО за 2016 г.

4.    Освобождаване от отговорност на членовете на управителния съвет и на контролния съвет на КПО за финансовата 2016 г.

Проект за решение: освобождава от отговорност членовете на УС и КС за финансовата 2016 г.

5.    Избор на нови членове на Управителния съвет,  Контролния съвет, Комисията по професионална етика и председател на Управителния съвет.

Проект за решение: избор на нови управителни органи

6. Обсъждане на текущи въпроси.

Проект за решения: не се предвиждат, съгласно чл. 29, ал. 3 от ЗЮЛНЦ.

Материалите за общото събрание са на разположение на членовете в адреса на управление на сдружението. Съгласно чл. 19, ал. 2 от Устава на КПО право да участват в Общото събрание имат всички членове на КПО, лично или чрез представител с нотариално заверено пълномощно. На основание чл. 20, ал. 1 от устава на сдружението и чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, при липса на кворум събранието ще се отложи с един час и ще се проведе на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.

Председател на Управителния съвет, Никола Кедов

3та RICS конференция „Оценки и инвестиции в недвижими имоти в България“
Holiday Inn София, 18 октомври 2016

Конференцията е полудневно събитие посветено на RICS стандартите при оценяване на недвижими имоти, като най-важните тенденции в инвестиционния пазар у нас и в Югоизточна Европа.
Програмата включва два панела в комбинация с две two key-note презентации на топ RICS професионалисти.
Панелът посветен на оценяването ще акцентира върху предизвикателствата пред гилдията, конфликта на интереси и допустимата методология при оценка на недвижими имоти.
Инвестиционният панел ще дискутира инвестиционния интерес към България и региона.
ПРОГРАМА
9.00 – 9.30 Регистрация и кафе
9.30 – 9.45 Приветствени думи на организаторите
Михаела Лашова, MRICS, Forton
Никола Кедов, KPMG/КПО
9.45 – 10.15 Откриваща keynote презентация
Акцент: Глобалната картина. Конфликт на интереси и предизвикателствата на професията. Етични стандарти и приложима методология при оценка на недвижими имоти, прозрачност на процеса.
Говорител: Maarten Vermeulen, FRICS, RICS
10.15 – 11.45 Първи панел: Оценки
•    Какви са най-често срещаните практики и предизвикателства и при изготвяне на оценки за целите на банково финансиране? Какво научихме от прегледа на качеството на активите?
•    Кои са най често срещаните етични конфликти пред които сме изправени?  Има ли ‘must-be’ стойност при оценяването?

•    Какви стъпки конкретно може да се предприемат, за да се подобри практиката при оценките за целите на банково финансиране? Приложима методология – гледната точка на банките, регулаторите, корпоративните собственици.

Модератор: Никола Кедов, KPMG/КПО
Участници: Пламен Бачев, MRICS, Forton/C&W, Ценко Ценков, MRICS, Unicredit Bulbank, Ценка Божилова, MRICS, Advance, Диана Николаева, CFA, EY, Ваня Асенова, CFA, PWC, Виктор Генев, CFA, Amrita, Бойка Бончева, MRICS, Engineeringservice

11.45 – 12.00 Кафе пауза
12.00 – 12.30 Keynote презентация
Акцент: Превръща ли се Югоизточна Европа в новата звезда на инвестиционната карта? Инвестиционен интерес към ЮИ Европа и кои са основните цели на международните инвеститори?
Говорител:  Михаела Лашова, MRICS, Forton/C&W Alliance
12.30 – 14.00 Втори панел: Инвестиции
•    Какво привлича чуждестранни инвеститори в България.
•    Горещите точки, сектори, локации.
•    Как се отразяват ниските лихвени нива?
•    Възможности за финансиране – обем на сделките, имоти в процес на структуриране, сливания и придобивания.
Модератор:  Деян Тодоров, Forton/C&W Alliance
Участници:   Ноа Маайен, Avestus Capital Partners, Ерден Билингер, Garantii Koza, Лила Патераки, ZEUS Capital, Минко Борджуков, Bulgarian Land Development, Димитър Савов, MRICS, BLD Bulgaria, Веселин Петров, MRICS, DSK Bank
14.15 Networking обяд

ПРОЕКТ НА УСТАВ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА

ПРАВИЛА И РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОПОЛЕЗНА ДЕЙНОСТ

Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма

П О К А Н А
за
Редовно годишно общо събрание на сдружение “Камара на професионалните оценители”

Управителният съвет на Сдружение „Камара на професионалните оценители”, на основание чл. 19, ал. 4 и 6 от устава на сдружението и чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, свиква редовно годишно общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 28 септември 2016 г. от 17.00 ч. в София, Хотел „Арена ди Сердика“, зала „Сердика“, при следния дневен ред:
1. Отчет на управителния съвет за дейността на Сдружението за 2015 г.
Проект за решение: Приема отчета на УС на КПО за 2015 г.
2. Приемане на Годишния финансов отчети на сдружението за 2015 г.
Проект за решение: Приема ГФО на КПО за 2015 г.
3. Отчет на Контролния съвет и Комисията по професионална етика на КПО за 2015 г.
Проект за решение: Приема отчетите на КС и КПЕ на КПО за 2015 г.
4. Освобождаване от отговорност на членовете на управителния съвет и на контролния съвет на КПО за финансовата 2015 г.
Проект за решение: освобождава от отговорност членовете на УС и КС за финансовата 2015 г.
5. Решение за преобразуване на КПО в сдружение за извършване на общественополезна дейност.
Проект за решение: преобразува КПО в сдружение за извършване на общественополезна дейност.
6. Приемане на нов устав на сдружението.
Проект за решение: приема нов устав на сдружението съобразно предложения от управителния съвет проект.
7. Приемане на вътрешни правила и ред за извършване на общественополезна дейност от сдружението.
Проект за решение: приема вътрешни правила и ред за извършване на общественополезна дейност от сдружението съобразно предложения от управителния съвет проект.
8. Приемане на вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма.
Проект за решение: приема вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма съобразно предложения от управителния съвет проект.
9. Обсъждане на текущи въпроси.
Проект за решения: не се предвиждат, съгласно чл. 29, ал. 3 от ЗЮЛНЦ.
Материалите за общото събрание са на разположение на членовете в адреса на управление на сдружението. Съгласно чл. 19, ал. 2 от Устава на КПО право да участват в Общото събрание имат всички членове на КПО, лично или чрез представител с нотариално заверено пълномощно. На основание чл. 20, ал. 1 от устава на сдружението и чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, при липса на кворум събранието ще се отложи с един час и ще се проведе на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.
София, 22.08.2016 г.
Председател на управителния съвет:

Никола Кедов

ПОКАНА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ГОДИШНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ

НА КАМАРА НА ПРОФЕСИОНАНИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ

В съответствие с чл. 19 ал. 4 от Устава на сдружение с нестопанска цел „Камара на професионалните оценители”, БУЛСТАТ 175750732, със седалище и адрес: гр. София 1000, район Оборище, ул. „Врабча” No 15Б, вписано по ф.д. 488/2009 г. по описа на Софийски градски съд („КПО“), Управителният съвет отправя покана към членовете на КПО за провеждане на годишно Общо събрание на 06.07.2015 г. (понеделник) с начален час 17:00 ч. в Интерпред-СТЦ София, зала Русе, ет.2

Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:

 1. Отчет на Управителния съвет на КПО за дейността на КПО за периода юни 2014г. – юни 2015г.
 2. Отчет на Контролния съвет и Комисията по професионална етика на КПО за периода юни 2014г. – юни 2015г.
 3. Избор на Председател, нови членове на Управителния съвет и Контролния съвет.
 4. Вземане на решение за преобразуване на „Камара на професионалните оценители” от сдружение, осъществяващо дейност в частна полза, в сдружение за извършване на общественополезна дейност и определяне на цели
 5. Промени в устава (във връзка с определяне на сдружението за извършване на общественополезна дейност).
 6. Преразглеждане на таксата и правата на асоцираните членове.
 7. ДругиСъгласно чл. 19, ал. 2 от Устава на КПО право да участват в Общото събрание имат всички членове на КПО. Участието става лично или чрез нотариално заверено пълномощно.Общото събрание се провежда, ако на него присъстват повече от половината членове. При липса на кворум Общото събрание се отлага с едни час, след което се провежда и се смята за редовно, независимо от броя на присъстващите членове.Никола КедовПредседател на Управителния съветКамара на професионалните оценители

================================================================================

Уважаеми колеги,

 

Имаме удоволствието да Ви поканим на семинар, организиран от Камарата на професионалните оценители на тема “Дисконтови фактори. Оценяване на специфични обекти” със следната програма:

09:00 – 09:30 Регистрация

09:30 – 11:30 Сесия 1: Приходен метод: Определяне на дисконтови фактори и норма на капитализация

11:30 – 12:30 Обедна пауза. Осигурен обяд с двустепенно меню.

12:30 – 14:30 Сесия 2: Оценка на незавършено строителство

14:30 – 15:00 Кафе пауза. Топли напитки от кафе машина и минерална вода.

15:00 – 17:00 Сесия 3: Оценка на търговски имотихотел, бензиностанция, ресторант

17:00 Край. Време за неформални разговори

Семинарът е с практическа насоченост и е подходящ за участници, които вече имат основни познания и оценителска практика.

 

Лектор на семинара ще бъде г-н Джордж Бадеску, FRICS, REV – старши експерт оценки. Той е един от основателите на Румънската асоциация на оценителите (ANEVAR) и е бил неин председател повече от 10 години. В момента е член на Борда на директорите на Европейската група на оценителските асоциации – The European Group of Valuer Association (TEGoVA) и вице-президент на Комисията по международни оценителски стандарти – The International Valuation Standards Committee (IVSC).  Г-н Бадеску е водил многобройни обучения в следните държави – Румъния, Китай, Индия, Армения, Украйна, Сърбия, Босна и Херцеговина, Монголия, Кения и Уганда.

 

Семинарът ще се проведе на английски език, но за Ваше удобство сме организирали конферентен симултанен превод от английски на български език със слушалки за всеки желаещ. Той ще се проведе в рамките на един ден – 26.05.2015 г.(вторник) от 9:00 – 17:00 ч. в Хотел Експо София (Бул. Цариградско Шосе 149,  Метро станция “Цариградско шосе”) . След успешно приключване на семинара, на всеки участник ще се издаде сертификат за участие.

 

Таксата за участие е както следва:

 • 180 лв. за участник, който не е член на КПО
 • 120 лв за членове на КПО
 • 70 лв на участник за фирми с повече от 10 участника.Таксата се заплаща в срок до 3 дни преди датата на семинара по сметката на:Камара на професионалните оценители ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД; IBAN: BG76BPBI79421080068401; BIC: BPBIBGSFКато приложение ви изпращаме регистрационен формуляр. Краен срок за записване: 22.05.2015 г.За повече информация, моля свържете се с Калина Петрова на тел: 0888 303 766 и е-мейл: office@kpo.bgС уважение,Управителен съвет, Камара на професионалните оценители

======================================================================

Тук може да намерите част от материалите от  Втората RICS Конференция:

Stobbe CEE Bulgaria March 2015_final

RICS Bulgaria_IPMS_2

=======================================================

2ра RICS Конференция в България

Конференция София , 18 март 2015г.
Заповядайте на 2рата конференция на RICS за България под наслова “Оценки и инвестиции в недвижими имоти”. Това е една събитие, организирано от КПО и Фортън България и на което се събират старши екперти по недвижими имоти от цяла Югоизточна Европа, за да споделят тяхото експертно мнение.

Местата са ограничени, регистрирайте се преди 11 март

Конференцията ще е платформа, където основни говорители ще представят и обсъдят основни тенденции и примери на най-добри практики в България и региона.
Ключовият ни говорител, г-н Йорн Штобе, FRICS, Председател на RICS Европа, ще представи тенденциите в интеграцията и интернационализацията на пазара в Европа, а също така и възникващите предизвикателства пред сектора на недвижимите имоти, инвеститорите и професионалните геодезисти и оценители.

За повече информация:

2nd RICS Real Estate Valuation and Investment Conference_General Information BG[1]

За регистрация:

2nd RICS Valuation and Investment Conference Registration Form_BG

=====================================================================

ПОКАНА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ГОДИШНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ
НА КАМАРА НА ПРОФЕСИОНАНИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ

В съответствие с чл. 19 ал. 4 от Устава на сдружение с нестопанска цел „Камара на професионалните оценители”, БУЛСТАТ 175750732, със седалище и адрес: гр. София 1000, район Оборище, ул. „Врабча” No 15Б, вписано по ф.д. 488/2009 г. по описа на Софийски градски съд („КПО“), Управителният съвет отправя покана към членовете на КПО за провеждане на годишно Общо събрание на 27.11.2014 г. (четвъртък) с начален час 17:00 ч. в офис сграда, находяща се в гр. София, п.к. 1404, бул. България 45/А, ет.10.

Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:

1. Отчет на Управителния съвет на КПО за дейността на КПО за периода юни 2013 г. – юни 2014 г.
2. Отчет на Контролния съвет и Комисията по професионална етика на КПО за периода юни 2013 г. – юни 2014 г.
3. Избор на нови членове на Управителния съвет и Контролния съвет.
4. Освобождаване на г-жа Ваня Асенова като председател на Управителния съвет и избор на нов председател на Управителния съвет.
5. Освобождаване на г-жа Ценка Божилова като председател на Контролния съвет и избор на нов председател на Контролния съвет.
6. Други.

Съгласно чл. 19, ал. 2 от Устава на КПО право да участват в Общото събрание имат всички членове на КПО. Участието става лично или чрез нотариално заверено пълномощно.

Общото събрание се провежда, ако на него присъстват повече от половината членове. При липса на кворум Общото събрание се отлага с едни час, след което се провежда и се смята за редовно, независимо от броя на присъстващите членове.

Ваня Асенова
Председател на Управителния съвет
Камара на професионалните оценители

=================================================================

На 2 септември 2014 г. беше проведено събрание на Управителния съвет на Камарата на професионалните оценители. Никола Кедов беше избран за председател на Управителния съвет, като поема тази позиция от Ваня Асенова.

Съставът на Управителния съвет включва още:
1. Виктор Генев
2. Диана Николаева-Митровска
3. Цанка Бончева
4. Ценка Божилова

=================================================================

ПОКАНА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ГОДИШНО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ
НА КАМАРА НА ПРОФЕСИОНАНИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ

В съответствие с чл. 14 ал. 1 т. 4 от Устава на КПО Управителният съвет отправя покана към членовете си за провеждане на Годишно Общо събрание на 10.07.2014 г. (четвъртък) с начален час 17:00 ч. в Интерпред-СТЦ София, зала Бургас, блок А, ет.2

Общото събрание ще се проведе при следния дневен ред:

1. Отчет на УС на КПО за дейността на Камарата.
2. Отчет на комисиите към Камарата.
3. Избор на нов член на Управителен съвет.
4. Други.
5. Коктейл.

Съгласно чл. 14, ал. 2 от Устава на КПО право да участват в Общото събрание имат всички членове на Камарата. Участието става лично или чрез нотариално заверено пълномощно.

Общото събрание се провежда ако на него присъстват повече от половината членове. При липса на кворум Общото събрание се отлага с едни час, след което се провежда и се смята за редовно, независимо от броя на присъстващите членове.

Ваня Асенова
Председател на Управителния съвет
Камара на професионалните оценители

=================================================================

КПО и Фортън България организират първата в България RICS конференция “Оценки и инвестиции в недвижими имоти”.
Гост: Бен Елдър, Глобален директор “Оценки” в RICS
Дата: 2 април 2014 г.
Място: хотел Хилтън
За повече информация:
0 1st RICS Real Estate Valuation and Investment Conference BG
За регистрация:
0 RICS Valuation and Investment Conference Registration Form_BG

=================================================================
На 06.06.2013 г. беше проведено Общо събрание на Камарата на професионалните оценители. На събранието беше избран нов Управителен съвет с членове:
1. Ваня Асенова
2. Виктор Генев
3. Диана Николаева-Митровска
4. Никола Кедов
5. Цанка Бончева

На Общото събрание бяха избрани и нови членове на Контролния съвет и на Комисията по професионална етика, както следва:

Контролен съвет:
1. Бойка Бончева
2. Сергей Машиах
3. Ценка Божилова

Комисия по професионална етика:
1. Валери Левиев
2. Елена Кузова
3. Румяна Кирова

На 28.06.2013 г. беше проведена и първа среща на новия Управителен съвет, на която за Председател на КПО беше избрана Вана Асенова.

Извадка доклад Индъстри Уоч – Растеж чрез реформи

ПОКАНА ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА КПО НА 06.06.2013 г