Камара на професионалните оценители

Събития

ПОКАНА

Имаме удоволствието да ви поканим на Международната оценителска конференция, организирана от Камарата на професионалните оценители със специалното участие на Председателя на IVSC г-н Ник Талбот на тема – „Предизвикателства и добри практики при оценки за финансовата сфера“.

 Участници:       Международни представители на оценителски организации, водещи банки в страната, институционални органи, консултантски и оценителски компании

Локация:           София Хотел Балкан

Дата:                   13.02.2020 г.

Срок за регистрация:  20.01.2020 г. – Ранна регистрация; 31.01.2020 г. – Стандартна регистрация

Моля върнете по мейл попълнена приложената Регистрационна форма!

Програма 13.02.2020

Регистрационна форма

ПОКАНА

ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „КАМАРА НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ“

 

Управителният Съвет на Сдружение „Камара на професионалните оценители“ на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 27, ал.7  от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 25.07.2019 г. от 09.30 часа в гр. София,  хотел NOVOTEL, бул. Цариградско шосе 115 N,  при следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Приемане на Годишния финансов отчет на Сдружението за 2018 година.

Проект на решение: ОС приема Годишния финансов отчет на Сдружението за 2018 година

  1. Освобождаване от отговорност на членовете на УС на Сдружението за дейността им през 2018г.

Проект на решение: ОС освобождава от отговорност на членовете на УС на Сдружението за дейността им през 2018г.

  1. Други

При липса на кворум, на основания чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл.28, ал.1 от Устава, Общото събрание ще се проведе един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове на сдружението.

Писмените материали, свързани с дневния ред са на разположение на членовете на Общото събрание в офиса на Сдружението по адреса на управление.

 УС на КПО

 

Специален семинар с гост лектор АНТОН ЛЕЖИЯ, MRICS на тема:

ОЦЕНИТЕЛИ НА ВСИЧКИ ВИДОВЕ АКТИВИ – ОБЕДИНЯВАЙТЕ СЕ. ДОХОДОНОСНИ ОБЕКТИ  27 юни от 9.00 ч. в хотел NOVOTEL София, бул. Цариградско шосе” №115 N

Програма_27.06.2019

Семинар на тема:

ИЗПОЛЗВАНЕ НА АНАЛИЗА НА ЧУВСТВИТЕЛНОСТТА И СЦЕНАРИЙНИЯ АНАЛИЗ В ОЦЕНЯВАНЕТО НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
Той ще се проведе на 30 май от 13.00 ч. в хотел NOVOTEL -София, бул. Цариградско шосе” №115 N

Програма_30.05.2019

Семинар ПАЗАРЪТ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПРИЗМАТА НА ОЦЕНИТЕЛСКАТА ПРАКТИКА

27 февруари от 9.00 ч. в хотел NOVOTEL, Зала „Париж“ – София, бул. Цариградско шосе” №115 N

Програма_27.02.2019

Международна конференция с представители на TEGoVA и ANEVAR на тема: РАЗВИТИЕ НА ПРОФЕСИЯТА ОЦЕНИТЕЛ В ЕВРОПА. ОЦЕНКИ ЗА ЦЕЛИТЕ НА ФИНАНСОВАТА ОТЧЕТНОСТ

Събитието ще се проведе на 30 октомври от 9 до 17 ч. в хотел NOVOTEL, Зала „Европа“

София, бул. Цариградско шосе” №115 N

Програма на конференцията – 30.10.2018

Регистрационна форма

Семинар – ДИСКОНТОВИ НОРМИ – ТЕХНИКИ ЗА ФОРМИРАНЕ, ПРАКТИКА И АКТУАЛНИ – 19 септември 2018 г., 13.00 ч., София, Хотел NOVOTEL, бул. Цариградско шосе 115N, зала Париж

Програма за семинар – 19.09.2018

Регистрационна форма

Семинар – СТОЙНОСТНА ОЦЕНКА НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА – „ПРАВО НА СТРОЕЖ“ – 26 юли 2018 г., 13.00 ч., София, Търговско-Промишлена Палата, ул. Искър 9, зала Б

Програма за семинар – 26.07.2018

Вход за членове