Камара на професионалните оценители

За нас

Камарата на професионалните оценители е независима, частна организация с нестопанска цел, основана на принципите: експертиза, опит, честност и почтеност.

Създадена е през 2009 г. да подпомага упражняването на професията независим оценител в интерес на обществото на България посредством:

  • Въвеждане на най-добрите международни практики в оценяването
  • Спазване на eтичен кодекс на оценителите
  • Организиране на курсове и семинари за поддържане и повишаване на квалификацията на професионалните оценители.

П О К А Н А

Редовно годишно общо събрание на сдружение “Камара на професионалните оценители”

Уважаеми членове,

Управителният съвет на Сдружение „Камара на професионалните оценители”, на основание чл. 19, ал. 4 и 6 от устава на сдружението и чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, свиква редовно годишно общо събрание на Сдружението, което ще се проведе на 09.11.2018 г. от 15 ч., бул. „Александър Стамболийски“ 103, ет. 6 при следния дневен ред:

1. Решение за преобразуване на КПО от сдружение в частна полза на  сдружение за извършване на общественополезна дейност.

Проект за решение: преобразуване на КПО в сдружение за извършване на общественополезна дейност.

2. Приемане на нов устав на сдружението.

Проект на решение: приема нов устав на сдружението съобразно предложения от управителния съвет проект.

3. Приемане на нови вътрешни правила и ред за извършване на общественополезна дейност от Сдружението.

Проект за решение: приема нови вътрешни правила и ред за извършване на общественополезна дейност от сдружението съобразно предложения от управителния съвет проект.

4. Приемане на нови вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма.

Проект за решение: приема нови вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма съобразно предложения от управителния съвет проект.

5. Обсъждане на текущи въпроси.

Проект на решение: не се предвиждат, съгласно чл. 29, ал. 3 от ЗЮЛНЦ.

Материалите за общото събрание са на разположение на членовете в адреса на управление на Сдружението. Съгласно чл. 19, ал. 2 от Устава на КПО право да участват в Общото събрание имат всички членове на КПО, лично или чрез представител с нотариално заверено пълномощно. На основание чл. 20, ал. 1 от Устава на Сдружението във връзка с чл. 26 от ЗЮЛНЦ, при липса на кворум, събранието ще се отложи с един час и ще се проведе на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове.

Камарата на професионалните оценители е официално оправомощена от TEGoVA да присъжда дезигнацията REV – Recognised European Valuer на оценители в България.

Image result for rev tegova

Вход за членове